Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Informacja Turystyczna
Sejm RP
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Urząd Zamówień Publicznych
Główny Urząd Statystyczny
Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski
Niepełnosprawni
PUP w Dzierżoniowie
Starostwo w Dzierżoniowie

Partnerstwo JST

 

 

- partnerstwo_dzierzoniow-01.jpg

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski

 

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI INNOWACYJNEJ I PRZEDSIĘBIORCZEJ MIESZKAŃCÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH (PDF)

PROGRAM ZWIĘKSZENIA RETENCYJNOSCI ZIEMII DZIERZONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 cz I (PDF)

PROGRAM ZWIĘKSZENIA RETENCYJNOSCI ZIEMII DZIERZONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 cz II (PDF)


 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

PROJEKT

wersja 30.12.2014

 

 Program aktywności społeczno - zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębioczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020

 Odpowiedź na uwagi

 

”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN

Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:

 • Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
  i czterech programów sektorowych, tj.:
  • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata 2014-2020
  • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.

Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.


 

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski

”Partnerstwo  JST  Ziemi  Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego   rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

Beneficjent/Lider projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Całkowita wartość projektu:  717 895,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej:  608 085,75 PLN

Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i  Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014r.

Zakres projektu:

 • Opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020”
  i czterech programów sektorowych, tj.:
 • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
 • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości    innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej
    na lata 2014-2020
 • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014r.

Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 roku.

W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca:

 Instytut Badawczy  IPC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 30,52-238 Wrocław.
Będzie on realizował  zamówienie dotyczącego opracowania dokumentu  pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:

 • · Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • · Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości     

                     innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020

 • · Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

Umowa z Wykonawcą  została podpisana  10 lipca 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta  Dzierżoniowa. Termin jej realizacji upływa  31 maja 2015r.

Całkowita wartość umowy na opracowanie ww. dokumentów opiewa na kwotę:
227 550,00 zł brutto.

Opracowanie ww. dokumentów związane jest z realizacją projektu pn. „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”, którego Liderem Projektu jest Gmina Dzierżoniów a partnerami: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Głównym celem projektu jest stworzenie i uruchomienie efektywnego mechanizmu  długofalowej  współpracy w zakresie partnerskiego diagnozowania i rozwiązywania  problemów całego obszaru funkcjonalnego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwiązywania istotnych problemów Ziemi Dzierżoniowskiej.

Projekt  ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 –2013.

Powstała dokumentacja wykorzystana będzie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Po zakończeniu pierwszych postępowań przetargowych oraz równocześnie
z rozpoczęciem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 i czterech programów sektorowych, należało wprowadzić aktualizację zmian w szczegółowym budżecie projektu i samym wniosku. Były one związane z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach.

 

Po zgłoszeniu zmian do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 28.08.2014r., został podpisany aneks do umowy na realizację projektu, zawierający zaktualizowane wysokości transz.

 

 

Zmiana wartości ujętych we wniosku w szczegółowym budżecie projektu

 

L.p.

Szczegółowy budżet projektu przed zmianami

 

Szczegółowy budżet projektu po zmianach

Różnice/

Oszczędności

 1. Całkowita wartość projektu

717 895,00 PLN

309 514,96 PLN

- 408 380,04 PLN

 1. Kwota z dotacji

 

608 085,75 PLN

261 274,67 PLN

- 346 811,08 PLN

 1. Wkład własny sfinansowany przez Partnerów

 

109 809,25 PLN

48 240,29 PLN

-  61 568,96 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych:

 • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
 • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
 • Program aktywności społeczno – zawodowej na rzecz kształtowania świadomości     

               innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej  na lata   2014-2020

 • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,

 Wykonawca, Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o., rozpoczął prace nad przygotowaniem szczegółowego harmonogramu prac, wstępną koncepcją zawartości dokumentu, propozycją przeprowadzenia konsultacji społecznych i  warsztatów strategicznych.

                      Wstępna koncepcja dokumentu została przesłana przez Wykonawcę 28 lipca 2014r.

Dokument ten został rozesłany do wszystkich członków zespołów merytorycznych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i Zespołu Koordynatorów,  biorących      udział w pracach nad  opracowaniem Strategii i  czterech programów  sektorowych.

                      Po zatwierdzeniu  przesłanych propozycji, zostały wyznaczone pierwsze spotkania zespołów merytorycznych  z ekspertami  ze strony Wykonawcy.

 • 3 września 2014r.  odbyły się spotkania z zespołami ds. zwiększania retencyjności
  i rozwoju transportu,
 • 9 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu aktywizacji społeczno- zawodowej,
 • 10 września 2014r.- spotkanie z zespołem ds. programu rewitalizacji.

 Na spotkaniach  przeprowadzono dyskusję nad konkretnymi zapisami, punktami programów, zebrano również uwagi i spostrzeżenia oraz określono wykaz materiałów źródłowych do wykorzystania.

                      Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie w najbliższym czasie przez Wykonawcę badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji NGO oraz przeprowadzenie  diagnozy społeczno – gospodarczej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.

 

 „Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu

terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych

(edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013

 

Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej

 

 

 

 

 

UG Łagiewniki
ZUK
GEOPORTAL
GMINA ŁAGIEWNIKI 2016
Wirtualny spacer
dzialanie83
OSP
Parafie
Sport
sisms
środa, 26 lipca 2017
207 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Mikroporady
PDOND
Mlodociany_pracownik
Na własne konto
Partnerstwo JST
obywatel.gov.pl
TV-Windows
TV-Linux
Licznik odwiedzin: 0108295
Urząd Gminy Łagiewniki, Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie
tel.: 74 89 39 316, fax: 74 89 40 130, email: gmina@lagiewniki.pl, http://www.lagiewniki.pl
NIP: 882-18-69-789 , Regon: 000539153
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x